Hej!
 
På denna sida finns kallelse inklusive dagordning till FMK Tre Vapens årsmöte, torsdagen den 21 februari, kl 18.00, i Filmsal C på Tre Vapen.
Här kommer även att fyllas på med handlingar som är kopplade till årsmötet. Gå gärna in på denna sida kort innan årsmötet för att ta del av den senaste informationen från styrelsen. Möjligheten finns då också att skriva ut dokumenten inför mötet. Det kommer även att finnas utskrivna årsmöteshandlingar på plats vid årsmötet.

För att förbereda lite inför årsmötet vill vi här ge lite bakgrundsinformation till styrelsens proposition som kommer att behandlas. Styrelsen fick av årsmötet 2018 ett antal uppdrag. Ett var att avveckla mc-sektionen, ett annat var att föreslå eventuella stadgeändringar.
Styrelsens proposition gäller avvecklande av mc-sektionen och fastställande av styrelsens förslag till reviderade stadgar. Vi avser att slutföra dessa två uppdrag genom att föreslå årsmötet att bifalla styrelsens proposition.

För att kort beskriva tankarna bakom stadgerevisionen kan nämnas att styrelsen dels har eftersträvat att renodla stadgarna, dels försökt få stadgarna att återspegla den verksamhet som faktiskt bedrivs idag. Vikt har även lagts på att i stadgarna hålla öppet för all motorfordonsaktivitet. Föreningens inriktning och även styrelsemedlemmars specifika uppgifter kommer att beskrivas i ett planerat dokument under arbetsnamnet ARBO.

Vi vill gärna uppmärksamma vårt arbete under året relaterat till Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) vilken trädde i kraft den 25 maj 2018. Det finns en flik, ”GDPR”, på hemsidan där det går att hämta och läsa vår integritetspolicy. Där finns även en samtyckesblankett i vilken man kan ge föreningen tillåtelse att använda personuppgifter. Fyll i, skriv ut, skriv på och ta med på årsmötet så är vår förhoppning att vi får er tillåtelse att använda de personuppgifter ni godkänner i den ifyllda blanketten. Detta samtycke ser vi som mycket värdefullt för att vi ska kunna publicera bilder från turer och andra evenemang. Vi kommer alltid att tänka på vad och hur vi publicerar personuppgifter såsom bilder och namn så att vi inte publicerar sådant vi inte har tillåtelse till, ej heller sådant som inte är direkt nödvändigt för ändamålet. Det vore trist om vi aldrig kunde visa några bilder för att ingen tillåter det. Vi vill ju kunna visa de som ännu inte är medlemmar hos oss hur kul och trevligt vi har det tillsammans! Blanketten kommer även finnas tillgänglig i pappersform på årsmötet.
Nu när du läst så här långt vill vi gärna att du fortsätter och klickar dig in i fliken ”Ordförande informerar”, om du inte redan kikat där. Där finns viktig information om erläggande av medlemsavgift för 2019 samt en uppmaning om uppdatering av medlemsuppgifterna. Uppdateringsmöjlighet finns även i samband med årsmötet.
 
Tack för visat intresse och med en förhoppning om att vi ses på årsmötet!
 
Styrelsen i FMK Tre Vapen genom ordf. Anders Widaeus

Kallelse och årsmöteshandlingar

 
Kallelse till FMK Tre Vapens årsmote 2019
Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsens proposition
Styrelsens förslag till reviderade stadgar
Verksamhetsplan 2019
Budget & utfall 2018
Budget 2019
Valberedningens förslag
Fullmakt årsmöte