FMK Uddevalla

FMK I17 bildades den 6/10 1956 av personal vid I17 och Uddevalla FO. Vid mötet hade samlats 26 medlemmar och en interimsstyrelse tillsattes med uppgift att utarbeta stadgar och kalla till årsmöte. Vid årsmötet hade föreningen 64 medlemmar. På initiativ av FMK lokalavdelning vid I17 startades

1966 en utbildning av 12 st vägsamariter. Kursen genomfördes i Försvarets motorklubbs och Röda korsets regi.  Vid högertrafikomläggningen den 3 september 1967 var samariterna ute på vägarna för att hjälpa till.


1980 fick FMK gratis disponera en vårdhall i motorlektionssalen på regementet. Vi disponerade hallen till december 1991, då regementets lades ner. Vid årsmötet den 26 februari

1990 skulle det fattas beslut om FMK avd 66 upphörande med anledning av regementets nedläggning. Centralstyrelsens VD Hans Bärnhielm var inbjuden till mötet. Efter långa och livliga diskussionsinlägg kunde mötet enas om att avdelningens verksamhet skall fortsätta.

FMK firade 50-årsjubileum 2006. I samband med detta kontaktades Håkan Pekkari, centrumchef på torp, och ”Torpdagarna” startades på Torp tillsammans med FMK. Samarbetet med Harriet Larsåsen som representant för KUSTOM , som betyder Kommunsamverkan, trafiksäkerhet och miljö, gav projektet extra fart. Torpdagarna har därefter blivit ett årligen återkommande arrangemang, förutom under pandemi förstås.

1996 fick vi hyra en lokal av I 17 Vasallen AB på Västgötavägen 30. Lokalen bestod av en tvätthall och en smörjgrop. Lokalen hade tidigare används av en bensintapp som hade lagt ner sin verksamhet. 2006 10-10 hyrde vi in oss i Herrestads Skytteförenings lokaler på Samneröd där vi har våra styrelsemöten. Vid centralstyrelsens kongress 2011 beslutades att avveckla centralstyrelsen, respektive avdelning bland annat Uddevalla drivs därefter vidare i egen regi.

Våren 2013 kallades ordföranden Lennart Andersson som representant för FMK UDDEVALLA till NTF FyrBoDals årsmöte, FMK UDDEVALLA fick 2013 års NTF FyrBoDals Trafiksäkerhets stipendium på 2000 kr. Motiveringen från juryn var följande: FMK UDDEVALLA är en organisation som aktivt arbetar med att sprida information om trafiksäkerhet till allmänheten. Bland annat medverkar man sedan flera år tillbaka på Torpdagarna i Uddevalla.

2016 hade vi miljöinspektion av lokalerna på Västgötavägen och vi fick av Samhälls-byggnadsnämnden förbud att använda tvätthallen på grund av bristande rening av tvättvattnet. Vi överklagade beslutet, men Länsstyrelsen fastställde Samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Nu började jakten efter en ny lokal att bedriva vår verksamhet i. Vi hittade en ny lokal på Skalbanksvägen 6 där vi etablerade oss. Lokalen hade tidigare inrymt ett företag vars verksamhet var lindning av elmotorer. Lokalen omfattade en yta på cirka 216 kvm. I lokalen fanns en tvätthall men vi beslöt att bygga om den så att vi fick två tvätthallar och utrymme för en fyrpelarlyft. Någon godkänd oljeavskiljare fanns inte varför en sådan installerades.

2017-03-31 skrevs avtal med lokalägaren Industrifastigheter i Uddevalla AB avseende Skalbanksvägen 6. Vi är i skrivande stund ca 450 medlemmar.