Historia

FMK (FÖRSVARETS MOTORKLUBB) bildades den 23 mars 1955 genom en sammanslagning av ett antal motorklubbar i Stockholm. Aktuella frågor för den nya klubben var förhandlingar med leverantörer, parkeringsfrågor, tävlingar och trafikpropaganda. Årsavgiften var från början 3 kronor och medlemsantalet steg snabbt.
 
Ett 25-tal sektioner bildades på olika platser inom landet redan under första året. Under de följande åren expanderade klubben hastigt och redan år 1958 hade medlemsantalet stigit till 12.536.
 
Tidningen FÖRSVARSMOTOR började utkomma under 1958, till en början i stencilform.
 
1959 ersattes klubbens årsmöte av en kongress som samlades vartannat år. Kongressperiodens längd var fr o m 1977 t o m 2005 tre år. Fr o m 2006 samlas kongressen varje år. 
 
FMK engagerade sig alltmer i arbetet för trafiksäkerhet och erhöll medlemskap i NTF. Genom tillmötesgående av militära myndigheter kunde FMK medverka i NTF:s olika aktiviteter, t ex ljuskontroll. Många avdelningar arbetade dessutom lokalt med övningskörning i körgård och på isbanor.
 
I samarbete med Svenska Röda Korset startades vägsamaritutbildning under mitten av 60talet.
 
FMK har under åren beretts samt tagit sig möjligheten att som remissinstans avge yttranden i trafikfrågor.
 
Vid kongressen i Göteborg 1963 instiftades en förtjänstmedalj av 8:de storleken i guld och silver. Vid 1998 års kongress beslöts att utöka med en förtjänstmedalj i brons. 
 
Vid 1963 års kongress behandlades också ett förslag att särskilja den affärsmässiga verksamheten från den ideella. Kongressen beslöt att överföra affärsverksamheten på ett av FMK helägt aktiebolag. AB FEMCO bildades under 1964. Sedan början av 70-talet bedrev bolaget främst förmedlingsverksamhet. Efter det att bolaget legat i huvudsak vilande under flera år beslöts 1998 att avveckla AB FEMCO och överföra tillgångarna till FMK.
 
FMK:s kansli, som under åren funnits på olika platser, har 1964-1978 haft sina lokaler på Skeppargatan 14 i Stockholm. Sedan mars 1978 disponerar kansliet, med bostadsrätt, kontorslokaler på Brahegatan 43.
 
Klubbens verksamhet intensifierades under mitten av 60-talet i samband med högertrafikomläggningen 1967. Ett flertal kurser anordnades för att träna medlemmarna inför den kommande omläggningen. En trafiklekskola för barn byggdes 1965.
 
För att stödja lokalavdelningar som önskade anlägga verkstäder och dylikt för medlemmarnas "gör det självverksamhet" har centralstyrelsen under de gångna åren beviljat bidrag.
FMK har också instiftat "Förbandets Bäste Motorman". Till samtliga förbandschefer (motsv.) ställer FMK ett visst belopp till förfogande att tilldelas personer som under året visat särskilt intresse för trafiksäkerhetsarbete etc. 
 
År 1969 inrättades en trafiksäkerhets- och utbildningskommitté för att leda arbetet inom trafiksäkerhetsområdet. Den har numera upphört.
 
Vid 1977 års kongress inrättades en särskild viltskadefond.
 
Vid 1989 års kongress fastställdes bestämmelserna för FMK:s trafiksäkerhetsstipendium som årligen tilldelas förtjänta medlemmar. 1998 års kongress beslöt om ett tillägg som  gäller stipendiesummans fördelning.
 
Under 1993 fattade centralstyrelsen beslut om att erbjuda värnpliktiga under grundutbildning medlemskap i klubben. Under 1994 startade klubben i samarbete med Värnpliktsrådet och NTF en särskild trafiksäkerhetskampanj för de värnpliktiga med namnet "Rättning vid ratten". Kampanjen riktas från 1998 också till kurser för officerare vid försvarets samtliga officershögskolor.
 
FMK deltog i projektet STOPP STANNA INTE SVERIGE 1998-2000. 1999 startade projektet 65+  (trafiksäkerhetsprojekt för äldre bilförare) och 2003 startade projektet NIT (nya svenskar i trafiken).
 
Vid 1996 års extra kongress beslöts att öppna klubben för medlemskap till alla som  sympatiserar med FMK:s ändamål och det svenska totalförsvaret. Rekryteringen har därefter fått avsevärt bredare inriktning än tidigare.
 
FMK firade under högtidliga former 10-års, 20-års, 25-års respektive 40-årsjubiléer vid kongresserna i Motala 1965, i Karlskrona 1975, i Linköping 1980 respektive i Stockholm 1995. 50-årsjubiléet firades ombord på Silja Line.
 
Tidningen Försvarsmotor har fått ny utformning och nytt namn och heter sedan 1992 Trafik & Motor. Tidningen trycks till vissa delar i 4-färg. Från och med 1989 utges den med 6 nummer varje år.
 
2002-2004  utreddes förutsättningarna för att bilda en ny motororganisation tillsammans med M (Motormännen). Kongressen 2004 beslöt att FMK även i fortsättningen skulle vara en egen organisation.
 
Vid kongressen 2005 antogs nya stadgar samt att föreningen i fortsättningen bara skall heta FMK utan att bokstäverna uttyds.
 
Medlemsantalet uppgår i slutet av 2005 till ca 37.000 fördelade på 70 lokalavdelning
'
2009 beslutade kongressens att utlysa en tävling för att ta fram förlag till nytt namn för organisationen.  Antal medlemmar var 26800.
'
2010 beslutade kongressen att satsa på att öka medlemsantalet genom att tillåta att verksamheten gick med två milj kr/år i underskott under perioden 2011-2012. I namnfrågan beslutades att akronymen FMK behålls och ska uttydas ”Familjens motorklubb”.  Antal medlemmar var 23300.
'
2012 konstaterade styrelsen för FMK att satsning på att öka antalet medelemmar misslyckats. Kongressen beslutade, enligt styrelsens förslag, att den centrala verksamheten inom FMK skulle upphöra 2012-12-31. De kvarvarande tillgångarna skulle fördelas på de lokalavdelningar som var verksamma under första halvåret 2013. Antal medlemmar var 17457.
'
Historieskriften "Från Förvarets Motorklubb till FMK-familjens motorklubb 1955-2012" med Bengt Wiktorsson som ansvarig utgivare är källa till denna historiebeskrivning. Skriften finns för utlåning hos FMK TrV styrelse.