PROTOKOLL FÖRT VID FMK SÖDERMANLANDS ÅRSMÖTE 2024-04-18

  1. Vår nya ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Vi började mötet md att hedra våra avlidna. Förre ordförande Gunnar Swahn och tidigare kassören Bertil Allbjer.
  2. Till mötesordförande valdes Lennart Hållén.
  3. Till mötessekreterare valdes Jan-Erik Fredlund
  4. Ordförande rapporterade hur kallelsen till gått ut. Genom brev till styrelsen. På hemsidan för övriga medlemmar. Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst.
  5. Föreslagen dagordning fastställes Av årsmötet.
  6. Till justeringsmän valdes Jan-Erik Fredlund, Lennart Hållén och Hans Leander.
  7. Inga projekt har genomförts under året. Underskrifter av några dokument har uteblivit av avhoppade styrelsemedlemmar. Verksamhets och förvaltningsberättelsen godkändes av styrelsen.
  8. Carin redogjorde revisionsberättelsen. Årsmötet godkände redovisningen.
  9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tid revisionen omfattar 2023-01-01—2023-12-31.

10.  Föreningen ska eventuellt påbörja en samverkan med Hyresgästföreningen i Strängnäs. Diskussion om att anordna några aktiviteter för medlemmar, exempel familjerally. Ledde inte till något förslag. Vår medverkan i trafikdagar har upphört. Okänt varför. Om det beror på att Gunnar försvann som kontaktperson.

11. Johan redovisade budgeten för kommande år. Johan redovisade alla utgifter för Vårdhallen Lagnö. Vi behöver alla inkomster från verksamheter som Tyresö, Hallstahammar med flera som vi kan få. Kostnader för besiktning av lyft, kompressor och nyanskaffning av kompressor och vire till lyfen, minimum 2000 kr

12. Mats redovisade personalläget.

Ordförande. Kandidat saknas. Lennart Hållén tar uppgiften till vidare.

Ledamot Jan-Erik dock inte som sekreterare. Hans Leander omval ok. Johan omval ok.

Christer Malmström och Lars Ceder valda t.o.m. 2025

Beslut enligt valberedningen förslag

Valberedningen 2024-2025. Mats Torping sammankallande och Kurt Madell. Som båda ställer sina platser till förfogande.

Hedersledamot Kurt Madell.

13. Inga motioner har inkommit.

Var och än i klubben behöver hjälpa till att värva nya medlemmar.

14. OK har sagt ifrån uppdraget att lämna ut nyckeln till vårdlokalen på Lagnö.

15. Styrelsen får i uppdrag att kolla uppsägningstiden för klubblokalen Eskilstunavägen 5. Det nygamla som gäller för vårdlokalen är att det är ett krav att var och en som nyttjar lokalen tar med sig sina sopor därifrån. Kravet har funnits sedan tidigare men ej efterlevts. Nu är det ännu större vikt att det bestämda följs för ”tippen” tar inte emot sopsäckar eller annat osorterat. Det är inte meningen att materialredogöraren ska behöva transportera och sortera soporna.

16. Inga övriga frågor

17. Mötet avslutat

Vid protokollet

Jan-Erik Fredlund

Sekreterare

                                   Justeringsmän

 

Lennart Hållén                              Jan-Erik Fredlund                   Hans Leander

Mötesordförande                          Justeringsman                         Justeringsman